Både galtar (vuxna hanar) och suggor (vuxna honor) blir könsmogna under sitt första levnadsår men i de allra flesta fall parar de sig inte förrän under sitt andra levnadsår.

Galtarna duellerar då, tämligen aggressivt, om rätten att få para sig. De använder sina betar och tänder för att försöka skada sina motståndare och det är inte ovanligt att de lyckas orsaka sår på sin motståndare. Det är däremot ovanligt att det leder till några större skador då de bygger upp ett skyddande lager av brosk runt bogen och på sidorna av bröstkorgen inför parningssäsongen. Detta brosklager fungerar sedan som en brynja för att skydda dem mot allvarliga skador.

När de sedan fastställt en hierarki bland sig börjar de dominanta galtarna uppvakta de brunstiga suggorna genom att grymta rytmiskt, vilket aktiverar feromonkörtlar som de har i sina läppar som utsöndrar en, för suggorna, oemotståndlig doft. Sedan börjar hanarna knuffa på honorna och lukta dem runt genitalierna. Hanen ställer sig även på tvären framför honan för att få uppmärksamhet och visa upp sig själv och sin storlek och han gör sedan upprepade försök att lägga sin haka på hennes bakdel för att försöka få henne att ställa sig i parningsposition. En parningsredo hona blir stimulerad av att känna galtens haka på sin bakdel och det gör att hon då enklare och snabbare ställer sig i parningspositionen.

Parningen håller på i cirka 10 minuter då galtens spiralformade penis passar in i de fåror som finns i suggans genitalier.

De allra flesta parningar sker under augusti till december, men kan egentligen ske under hela året om en sugga är brunstig. Vildsvinen har en dräktighetstid på runt 115 dygn och en stor majoritet av födslarna sker mellan februari och maj. Dock sker även en del födslar i augusti och september, detta är då troligtvis från de suggor som förlorat sin första kull i början på året som blivit brunstiga igen efter förlusten av sina ungar och hunnit para sig igen. Födslar kan dock ske under hela sommaren då vissa parningar misslyckas och när suggan då inser att hon inte är dräktig blir hon brunstig igen och parar sig igen. Vildsvinssuggor har nämligen en av de längsta brunstighetsperioderna bland klövdjur i och med att den kan vara i upp till nio månader.

När suggan närmar sig födandet gräver hon en grop i marken på ett bra och skyddat ställe som hon sedan fyller med diverse växter som fungerar som isolation för att skydda de nyfödda kultingarna när de föds.